Uncategorised

Stichting Sanghimala (= Nepalees voor “kring van vrienden”) heeft ten doel:


* In Nepal sponsort de stichting kansarme jongeren (en incidenteel ook volwassenen) m.b.t. onderwijs, kleding, onderdak, en voeding. 
Daarnaast vindt (ook financiële) ondersteuning plaats bij het volgen van bijv. taal- en computercursussen en bij het opbouwen van kleine ondernemingen.
Op deze manier leren de betreffende jongeren op eigen benen staan en een menswaardig en zelfstandig bestaan op te bouwen.
De financiële steun gebeurt in de vorm van sponsoring of het verstrekken van een microkrediet.

* De geldmiddelen van de stichting komen o.a. voort uit donaties; het organiseren van  reizen naar Nepal; de verkoop van Nepalese handarbeid- en kunstvoorwerpen en sieraden; het organiseren van Nepalese avonden met Nepalese muziek en maaltijden, het geven van Nepalese kook- en taallessen.

 

Aan donaties ontvangen in 2013:  2404 euro

Aan sponsoring en micro-crediet uitgegeven: 6373 euro

Wij zijn een van de weinige stichtingen, waar meer geld aan donaties uitgaat, dan er binnenkomt. Wij gebruiken hier een deel van de opbrengst van onze aktiviteiten voor. Alle kosten (telefoon-, drukwerk-, internet-, administratie- en bankKosten) worden door de stichting betaald en worden dus niet van de donaties ingehouden.

De jaarcijfers (vanaf 1999) zijn op afspraak voor iedereen in te zien.

 

Stichting Sanghimala, 't Hondsbosch 57, 1821CD Alkmaar

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel. 072-5094475

KvK Alkmaar nr. 37082981

IBAN NL30ABNA0580139948

Bestuur:

voorzitter: R.H. Leek (onbezoldigd)

secretaris/penningmeester: vacant

kok/reis-adviseur: Krishna Poudel (sinds 1998)

Per 1 febr. 2016 is Krishna Poudel tevens bedrijfsleider van de stichting.

 

Andere stichtingen die voor Nepal werken:

Stichting Holland Building Nepal: www.shbn.nl

Stichting ICFON: www.icfon.nl

Stichting Perspective3000: www.perspective3000.org

Stichting Renuka: www.stichtingrenuka.nl

Stichting Veldwerk: www.stichting-veldwerk.nl

 

 

Nepalese kunst en handenarbeid:

www.aziatischekunst.com

 

Informatie over Nepal:

www.nepal.nl

www.welcomenepal.com

www.visitnepal.com

www.youtube.com/watch?v=TCqE4tQ26LE

www.nepalcentrum.nl (Nepal Development Academy)

 

www.natuurlijkreizen.nl

www.bijzonderereizensite.nl (voor reizen met een meerwaarde!)

 

www.nieuwebalans.nl

www.mountainchildcare.org

 

yoga in Pokhara:

www.himalayanyogini.com

www.nepaliyogawomentrust.org

 

 

 

 

 

kontakt kontakt 2

geef het door......

Soul & Body

 

NEPAL WEEKEND IN DRENTHE     VAN 27 T/M 29 JUNI

 

Speciaal voor mensen die dit najaar op reis gaan naar Nepal organiseert Stg. Sanghimala

een leerzaam en ontspannend weekend op een gezellige boerderij vlak bij Meppel in Drenthe.

Tijdens dit weekend kun je uitgebreid kennismaken met de culinaire kant van Nepal.

Alle maaltijden zullen Nepalees zijn.

Verder maken we je vertrouwd met de Nepalese cultuur en kun je allerlei tips krijgen over hoe en wat in Nepal. Je krijgt alle informatie die nodig is om te weten wat er bij een trekking komt kijken. Adviezen over je mee te nemen bagage.

 

Het programma  ziet  er in grote lijnen zo uit:

 

Vrijdag 27-6

20.00               aankomst, koffie/thee, kennismaking

 

Zaterdag  28-6

09.30               ontbijt

11.00               informatie over reizen door Nepal en trekkings

13.00               lunch.

14.00-18.00      uitgebreide oefenwandeling (rugzak mee) in een prachtig natuurgebied

19.00               Nepalees diner. Daarna een film over Nepal en een verslag van een trekking

22.30               meditatie bij het kampvuur

 

Zondag 29-6

09.30               ontbijt

10.30               oefentocht en adviezen over wandelen in de bergen

14.00               lunch

16.00               afscheid nemen op z’n Nepalees....

 

Dit weekend biedt een uitstekende manier om wat van de geheimen van de Nepalese keuken te leren kennen, met veel gezelligheid en culinair genot. Het programma is voor bijna iedereen geschikt.

Accomodatie:eenvoudig; neem weinig bagage mee.  Het verblijf telt 3 tweepers. en 2 eenpers. Kamers.  Gezamenlijke badkamer en toilet.

 

Kleding: Wandelschoenen meenemen en je rugzak als je een trekking in Nepal gaat doen.

Handdoeken en linnengoed zijn aanwezig. Evenals 2 katten (i.v.m. allergie......)

 

Prijs:     € 250,-- p.p. (min. 2, max.8 personen) incl. maaltijden en drankjes, eventueel ophalen van NS-station Meppel

 

Opgave voor 14 juni: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

of 072-5094475

 

(van 8 t/m 10 augustus organiseren wij eenzelfde weekend,  opgave voor 1 augustus)

 

 

Algemene voorwaarden  Sanghimala Travels

1. Reisovereenkomst
 a. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de reisorganisator door de reiziger. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
 b. Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) andere reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.
2. Boeking
De boeking van een reis geschiedt door het ingevulde inschrijfformulier te sturen/mailen naar Stichting Sanghimala. De boeking van de reis is definitief bij ontvangst van het inschrijfformulier door Stichting Sanghimala. Binnen acht dagen ontvangt de reiziger een boekingsbevestiging. De reiziger is verplicht om persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van de reis (zoals ziekte, medicijngebruik, handicap) bij boeking kenbaar te maken.
3. Betaling
a. Bij boeking dient de reiziger direct een aanbetaling, de hoogte van de som is afhankelijk van de reis die geboekt is, te doen. Dit bedrag dient binnen acht dagen na ontvangst van de factuur overgeboekt te worden op rekening van Stichting Sanghimala.

b. Het restant van de reissom dient uiterlijk binnen zes weken voor de aanvangsdatum van de reis te worden voldaan.

c. Bij boeking van een reis acht weken, of korter voor vertrek dient de gehele reissom, binnen acht dagen na ontvangst van de factuur, ineens te worden overgeboekt op de rekening van Stichting Sanghimala.
d. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisatie.
e. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Stichting Sanghimala zal de reiziger hier telefonisch en schriftelijk op wijzen en de reiziger heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Stichting Sanghimala heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
4. Reissom
a. De gepubliceerde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen van de reisorganisator zijn omschreven.
b. De hoogte van de gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het maken van de publicatie. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om bij ingrijpende prijsstijgingen de reissom te verhogen. De reiziger wordt hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen 8 dagen schriftelijk te annuleren
5. Reisduur en programma

Wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema's van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen.
6. Programmawijzigingen
Onvoorziene lokale omstandigheden en het avontuurlijke karakter van de reizen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Dit kan tevens het geval zijn bij overmachtsituaties zoals politieke omstandigheden, oorlog, natuurrampen, weersomstandigheden, algemene stakingen etc. De reisorganisator c.q. reisbegeleider zal er voor zorgen dat het originele karakter van de reis zo veel mogelijk behouden zal blijven. Indien de wijzigingen voor de aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Tijdens de reis zal een wijziging in overleg met de groep worden gemaakt.

7. Annulering door de reiziger
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden. Als annuleringsdatum geldt de ontvangstdatum van de brief. Bij annulering is de reiziger de volgende bedragen verschuldigd en de eventueel al gemaakte kosten door de reisorganisatie:
a. Tot 56 dagen voor vertrek: 10 % van de reissom
b. Van 56 tot 42 dagen voor vertrek: 30 % van de reissom

c. Van 42 tot 28 dagen voor vertrek: 50 % van de reissom

d. Van 28 tot 14 dagen voor vertrek: 75 % van de reissom

e. Van 14 tot 7 dagen voor vertrek: 90 % van de reissom
Van 7 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100 % van de reissom
8. Onvoldoende deelname
 Indien twee weken voor aanvang van de reis het aantal aanmeldingen minder is dan het minimale aantal dat vermeld staat in de publicatie, houdt de reisorganisator zich het recht voor om de reis te annuleren, zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor schade van welke aard dan ook. De reiziger zal de reeds betaalde reissom onmiddellijk terug betaald krijgen. Of u kunt kosteloos omboeken naar een andere reis.
9. Reisdocumenten, reisbescheiden en bagage
a. De reiziger dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige documenten. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door de reisorganisator verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instellingen en instanties op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren.

b. De reisorganisator is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.
c. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.
10. Vaccinaties en medicijnen
 Informatie omtrent visa en vaccinaties wordt door de reisorganisator verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instanties en instellingen gecontroleerd te worden. Aan de informatie die door de reisorganisatie wordt verstrekt kunnen geen rechten ontleend worden.
11. Verzekeringen
 De reiziger is verplicht een reisverzekering met inbegrip van een S.O.S. centrale af te sluiten. Dit om de reisorganisator in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp aan de in nood verkerende reiziger te verlenen.
12. Aansprakelijkheid
a. De reisorganisator is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.

b. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.

Invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden.
Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisatie en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisatie kunnen worden toegerekend.
Overmachtsituaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen vluchtschema's.
Diefstal, verlies, schade aan eigendommen. Ziekte van de reiziger.Fouten gemaakt door luchtvaartmaatschappijen.
c. De reisorganisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking bieden.

d. In geval de reisorganisatie aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom minus de gemaakte kosten.
e. De aansprakelijkheid van de reisorganisatie voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot maximaal één maal de reissom.
13. Verplichtingen van de reiziger
a. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van de reisorganisator c.q. de reisbegeleider op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

b. Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate bemoeilijkt wordt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar brengt, kan hij/zij door de reisorganisator c.q. de reisbegeleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en last aan de reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen.
14. Klachten
 Eventuele klachten dienen altijd eerst met de reisbegeleiding ter plekke te worden besproken, indien er geen of naar inzicht van de reiziger geen bevredigende oplossing wordt gevonden dient de reiziger deze klacht binnen vier weken na afloop van de reis in te dienen bij de reisorganisator.
15. Dossier- en wijzigingskosten
Stichting Sanghimala rekent € 10,- dossierkosten per boeking. Als u alleen een los onderdeel boekt, bijvoorbeeld een vlucht, accommodatie of een excursie, berekenen wij ook € 15,- kosten per boeking. Voor het wijzigen van een bestaande reservering betaalt u € 25,- wijzigingskosten.
16. Prijsvoorbehoud

Stichting Sanghimala kan eventuele wijzigingen in de vervoerskosten (inclusief brandstofkosten), verschuldigde belastingen en heffingen en wisselkoersen door berekenen. Als de BTW voorschriften worden gewijzigd, past Stichting Sanghimala de prijzen aan.


Vagabond Guesthouse
Dit prachtige guesthouse  ligt op ca. 4 minuten lopen  van het Fewa-meer in het rustige straatje   Peaceful Road bij Lakeside in Pokhara.
Het heeft 8 ruime en schone kamers met badkamer. Het heeft een gezellige huiskamer met lekkere zitbanken, TV en gratis WiFi.
Het  ligt aan een mooie begroeide tuin.
Vanaf het dakterras kun je bij zonsopkomst en -ondergang genieten van prachtige uitzichten over de Himalaya’s.
Vlakbij  liggen een aantal goede Nepalese restaurantjes.
Op nog geen minuut lopen van het Vagabond Guesthouse ligt het heerlijke zwembad van het Temple Tree Resort. Hier kun je gratis gebruik van maken, mits je er een consumptie neemt. Echt aan te raden!  Foto:op Facebook  onder  "Vagabond Guesthouse". 
 
Je wilt reizen.. maar toch ook met een goed doel??
Voor meer informatie of reserveringen:
tel. 072-5094475 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
uitzicht vanaf dakterras
uitzicht vanaf ons dakterras op Fishtail mountain bij ondergaande zon
 
 

 

 

Additional information